Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 18.09.2017 15:50:11 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Doplňujúce pedagogické štúdium

Ponuka štúdia v AR 2017-2018: TU

 

 

 

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (DPŠ) 

DPŠ je určené pre študentov a absolventov VŠ humanitných vied. Slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Absolventi DPŠ získajú pedagogickú spôsobilosť vyučovať na stredných školách a na základných školách v druhom stupni predmety sociálneho zamerania.

Miesto štúdia: Tatranská 10, Banská Bystrica

Prihláška + kópia diplomu a vysvedčenia + doklad o zaplatení 30 € - potrebné zaslať čo najskôr na adresu pracoviska - (PRIHLÁŠKA)

Organizácia štúdiabloková forma výučby (piatky, soboty), rozsah: 208 hodín (4 semestre)

Ukončenie štúdiaobhajoba záverečnej práce (rozsah 35-50 strán) a úspešné vykonanie záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných predmetov. 
Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu. (Vysvedčenie platí iba spolu s vysokoškolským diplomom! 
Keď DPŠ skončíte skôr než získate VŠ-diplom (Mgr.), vysvedčenie o DPŠ bude vystavené až po obdržaní diplomu.)

Poplatokškolné 190 € / semester + poplatok za prijímacie konanie 30 € + zápisné 30 € (všetky platby môžu byť na jednom doklade spolu vo výške 250 €); zápisné sa platí iba v 1. ročníku; variabilný symbol: rodné číslo (uvádza sa v plnom tvare bez lomítka, čiže 10 číslic - xxxxxxxxxx)č.ú. 26 2403 8735/1100, (IBAN: SK78 1100 0000 0026 2403 8735BIC: TATRSKBX); v poznámke meno študenta; doklad je potrebné doložiť k prihláške na štúdium

Členovia Alumni klubu - zľava 33% zo sumy školného za prvý semester.

(K zápisu si doneste 1x foto o veľkosti 3x4 cm, platný občiansky preukaz a potvrdenie o platbe - neplatí pre tých, čo doklad o zaplatení odovzdali s prihláškou)

 

TOPlist