Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

Rozvrh prednášok

 

Na zápis je potrebné si doniesť:

1 x fotografiu o veľkosti 3x4 cm
- platný občiansky preukaz
- potvrdenie o platbe zápisného (30€) a školného za 1. semester (190 €) (príp. 30 € za prijímacie konanie, ak nebol doklad o úhrade poslaný s prihláškou); údaje k platbe:

                    - úhrada poplatkov: buď hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom
                    - číslo účtu (IBAN): SK78 1100 0000 0026 2403 8735, BIC: TATRSKBX
                    - variabilný symbol: dátum narodenia (DDMMRRRR)
​                    - všetky platby môžu byť na jednom doklade
​                    - v poznámke je potrebné uviesť meno študenta
                    - členovia Alumni klubu - zľava 33% zo sumy školného za prvý semester

 

Výuka sa začína vždy ráno o 9:00 h

 


Prihláška na štúdium - je stále možné poslať na adresu ústavu (+ kópia diplomu, vysvedčenia + doklad o zaplatení 30 €)

 

Ponuka štúdia v AR 2018-2019 TU

 

 

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (DPŠ) 

DPŠ je určené pre študentov a absolventov VŠ humanitných vied. Slúži na získanie pedagogickej spôsobilosti na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Absolventi DPŠ získajú pedagogickú spôsobilosť vyučovať na stredných školách a na základných školách v druhom stupni predmety sociálneho zamerania.

Miesto štúdia: Tatranská 10, Banská Bystrica

Prihláška + kópia diplomu a vysvedčenia + doklad o zaplatení 30 € - potrebné zaslať čo najskôr na adresu pracoviska - (PRIHLÁŠKA)

Organizácia štúdiabloková forma výučby (piatky, soboty), rozsah: 208 hodín (4 semestre)

Ukončenie štúdiaobhajoba záverečnej práce (rozsah 35-50 strán) a úspešné vykonanie záverečnej skúšky pred skúšobnou komisiou z predmetov: všeobecná pedagogika, psychológia a didaktika odborných predmetov. 
Absolventom doplňujúceho pedagogického štúdia bude vydané vysvedčenie, ktoré je dokladom o získaní pedagogickej spôsobilosti vyučovať odborné predmety podľa vyhlášky MŠ SR č. 581/2007 Z. z. o doplňujúcom pedagogickom štúdiu. (Vysvedčenie platí iba spolu s vysokoškolským diplomom! 
Keď DPŠ skončíte skôr než získate VŠ-diplom (Mgr.), vysvedčenie o DPŠ bude vystavené až po obdržaní diplomu.)

Poplatokškolné 190 € / semester + poplatok za prijímacie konanie 30 € + zápisné 30 € (všetky platby môžu byť na jednom doklade spolu vo výške 250 €); zápisné sa platí iba v 1. ročníku; variabilný symbol: dátum narodenia (DDMMRRRR)č.ú. 26 2403 8735/1100, (IBAN: SK78 1100 0000 0026 2403 8735BIC: TATRSKBX); v poznámke meno študenta; doklad je potrebné doložiť k prihláške na štúdium

Členovia Alumni klubu - zľava 33% zo sumy školného za prvý semester.

(K zápisu si doneste 1x foto o veľkosti 3x4 cm, platný občiansky preukaz a potvrdenie o platbe - neplatí pre tých, čo doklad o zaplatení odovzdali s prihláškou)

 

TOPlist