Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 18.09.2017 15:50:11 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre študentov

 

Pozvánka na 3. ročník medzinárodnej konferencie s názvom: 
Výzvy 2017: Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov - ako ďalej? 
(Kongresové centrum SAV, Stará Lesná, 2. - 4. novembra 2017) - webová stránka konferencie

 

SLOVENSKÁ KOMORA SOCIÁLNYCH PRACOVNÍKOV A ASISTENTOV SOCIÁLNEJ PRÁCE organizuje podujatie určené pre študentov a študentky odboru sociálna práca. Nesie názov:
STUDENT CAMP - prihlásiť sa dá do 
21.9.2017.

Účastnícky poplatok nie je žiaden, ubytovanie a stravovanie zabezpečujú organizátori.
Viac informácií nájdete v prílohách (1, 2, 3) a na tejto webovej stránke 

 

 

 

Termín zápisu:

 

K zápisu je potrebné mať so sebou:

- študenti 1. ročníkov: 2 x fotografia a lepidlo 

- všetci študenti:

 • modré pero
 • kópiu dokladu o zaplatení zápisného a školného (originál si ponechajte do ukončenia štúdia); POZOR, nová Smernica č. 1/2017 o poplatkoch na AR 2017/2018 – úhrada môže byť na jednom doklade, nezabudnúť pri platbe uvádzať svoje osobné číslo!!! (študenti 1 roč. Bc. uvádzajú dátum narodenia v tvare DDMMRRRR); 
  Bc. stupeň externá forma 95 € zápisné + 260 € poplatok za zimný semester (spolu 355 €
  Mgr. stupeň externá forma 145 € zápisné 320 € poplatok za zimný semester (spolu 465 €)
  Študenti, ktorí majú nárok na zľavu: ak si do 1. ročník Bc. poslali prihlášku do 28.2.2017 a do 1. ročníka Mgr. poslali prihlášku do 15.5.2017 - výšku školného nájdete v smernici o poplatkoch (odkaz viď. vyššie na s. 3-4).
 • ak má niekto splátkový kalendár na AR 17/18, je potrebné priniesť na zápis kópiu rozhodnutia o splátkovom kalendári 
 • index so zapísanými všetkými známkami podpísanými vyučujúcim (študenti vyšších ročníkov)
 • ak sa študent nevie zúčastniť zápisu osobne, môže na tento úkon splnomocniť inú osobu (splnomocnenie musí mať úradne overený podpis); táto musí mať študentov index a doklad o zaplatení

Pozn: Prenos predmetov – prenášať sa môže jeden predmet do vyššieho ročníka bez udania dôvodu, je potrebné nahlásiť na zápise pri kontrole indexu.
Ak ide o viac ako jeden predmet, je potrebné podať žiadosť rektorovi  na schválenie. Podpísanú žiadosť  prinesie so sebou na zápis.

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV:
Študenti bez indexu nebudú pripustení ku skúške!!!

 

 

 

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV: 

Kto nebude mať v indexe riadne zapísané hodnotenia zo všetkých skúšok, nebude zapísaný do vyššieho ročníka! 

 

 

Zoznamy študentov (osobné čísla):

1. roč. Bc., 2. roč. Bc., 3. roč. Bc., 1. roč. Mgr.2. roč. Mgr.

 

 

Oznam pre všetkých študentov:

V prípade, že sa študent nemôže zúčastniť na riadnom termíne skúšky a požiada vyučujúceho o individuálne preskúšanie, musí požiadať vyučujúceho o zapísanie hodnotenia do tohto Záznamu o skúške a tento čo najskôr odovzdať tajomníčke ústavu (inak nebude zabezpečené vloženie hodnotenia do systému evidencie hodnotení).

 

 

TOPlist