Založiť webovú stránku alebo eShop
aktualizované: 16.11.2017 10:33:05 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

Informácie pre uchádzačov o štúdium

K zápisu je potrebné mať so sebou:

- študenti 1. ročníkov: 2 x fotografia a lepidlo 

- všetci študenti:

  • modré pero
  • kópiu dokladu o zaplatení zápisného a školného (originál si ponechajte do ukončenia štúdia); POZOR, nová Smernica č. 1/2017 o poplatkoch na AR 2017/2018 – úhrada môže byť na jednom doklade, nezabudnúť pri platbe uvádzať svoje osobné číslo!!! (študenti 1 roč. Bc. uvádzajú dátum narodenia v tvare DDMMRRRR); 
    Bc. stupeň externá forma 95 € zápisné + 260 € poplatok za zimný semester (spolu 355 €
    Mgr. stupeň externá forma 145 € zápisné 320 € poplatok za zimný semester (spolu 465 €)
    Študenti, ktorí majú nárok na zľavu: ak si do 1. ročník Bc. poslali prihlášku do 28.2.2017 a do 1. ročníka Mgr. poslali prihlášku do 15.5.2017 - výšku školného nájdete v smernici o poplatkoch (odkaz viď. vyššie na s. 3-4).
  • ak má niekto splátkový kalendár na AR 17/18, je potrebné priniesť na zápis kópiu rozhodnutia o splátkovom kalendári 
  • ak sa študent nevie zúčastniť zápisu osobne, môže na tento úkon splnomocniť inú osobu (splnomocnenie musí mať úradne overený podpis); táto musí mať študentov index a doklad o zaplatení

 

Ponuka štúdia pre I. stupeň (Bc.) v AR 2017-2018 

TLAČIVO prihlášky na Bc. štúdium

Ponuka štúdia pre II. stupeň (Mgr.) v AR 2017-2018  na Mgr. štúdium

 

Smernica č. 1/2017 o poplatkoch na AR 2017/2018

UPOZORNENIE PRE VŠETKÝCH ŠTUDENTOV A UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM:

Všetky poplatky (za prijímacie konanie, školné, zápisné) je možné realizovať len dvomi spôsobmi - vkladom hotovosti na účet školy alebo bezhotovostným prevodom prostriedkov z osobného účtu na účet školy (IBAN: SK02 1100 0000 0026 2674 8634), NIE POŠTOVOU POUKÁŽKOU!!! (viď Smernica č. 1/2016 o poplatkoch na AR 2016/2017)

Variabilný symbol = osobné číslo študenta

 

 

TOPlist