Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
aktualizované: 19.01.2019 12:45:04 

Ústav rómskych európskych štúdií VŠZaSP sv. Alžbety

4. roč. Bc.
 
Slávnostná promócia sa uskutoční v piatok 18.5.2018 o 15:00 h - veľká prednášková sála
 
Právnickej fakulty UMB (Komenského 20). 

Všetci absolventi sa musia dostaviť na 14:00 h (nácvik nástupu - TU je schéma nástupu). 
 
Max. počet rodinných príslušníkov je 4-5.
 
 
!!! Prípadnú neúčasť na promóciách je NUTNÉ vopred nahlásiť vedúcemu ročníka,
 
príp. priamo tajomníčke!!!
 
 
Tu sú slová študentskej hymny (Gaudeamus Igitur) - POVINNE SA NAUČIŤ A SPIEVAŤ! :)
 
 
 
 
 
 
Nezabudnite na podanie prihlášky na Mgr. stupeň

- pri podaní do 15.5.2018 máte nárok na zľavu na školnom vo výške 33%!!!

(kópiu diplomu a vysvedčenia pošlete k prihláške dodatočne, keďže ich dostanete až na promóciách, t.j. 18.5.2018)

 

 

Začiatok štátnych záverečných skúšok:

Pondelok 9.4.2018:  o 9:00 h 
Utorok 10.4. - piatok 13.4.2018:
o 8:00 h

Študenti, ktorí podľa tohto ROZDEĽOVNÍKA štátnicujú v jednotlivé dni, sa musia dostaviť najneskôr 30 min. pred oficiálnym začiatkom, t.j. v pondelok na 8:30 h, ostatné dni na 7:30 h, aby si stihli nahrať do PC svoju prezentáciu!!!
Výsledky štátnych záverečných skúšok sa vyhlasujú každý deň na záver po vyskúšaní všetkých študentov.
Po vyhlásení výsledkov si u tajomníčky vyzdvihnite indexy s dokladmi o vykonaných skúškach a 1 exemplár záverečnej práce.
V prípade potreby je možné na požiadanie vystaviť potvrdenie o úspešnom absolvovaním štátnych záverečných skúšok (oficiálny diplom a vysvedčenie dostanete na slávnostných promóciách - predpokladaný termín piatok 18.5.2018).

 

 

Štátnicové otázky Bc. na AR 2017-2018

 

NAJNESKÔR do 3. marca 2018 je potrebné odovzdať všetky tieto náležitosti (budú prevzaté iba kompletné!!!):

  • 2x záverečnú prácu (zviazanú v tvrdej väzbe), do práce zväzujete zadanie záverečnej práce - nepodpísané školiteľom a vedúcim pracoviska, dátum schválenia témy: 31.5.2017
  • 1x CD so záverečnou prácou v PDF súbore – nelepiť do práce! CD označiť menom, priezviskom a akademickým rokom 2017-2018
  • 1x analytický list (do každej práce) - len vložiť do práce, nezväzuje sa
  • 1x podpísanú licenčnú zmluvu o použití školského diela zopnutú zošívačkou resp. vytlačenú obojstranne – generuje systém EZP; lic. zmluva sa samozrejme tiež do práce nezväzujú
  • 1 x prihláška na štátnice
  • index so VŠETKÝMI zapísanými hodnoteniami s výnimkou hodnotenia za záverečnú prácu (zapisuje vedúci pracoviska). Skontrolujte si, či máte v indexe správne napísané svoje osobné údaje – podľa nich sa budú vypisovať diplomy (ak niekto zmenil priezvisko, je nutné dodať na študijné oddelenie sobášny list).

Pokiaľ študent nedosiahol predpísaný počet kreditov, nebude môcť štátnu záverečnú skúšku absolvovať.

  • 1 x protokol o kontrole originality vytlačený OBOJSTRANNE (ZOPNUTÝ ZOŠÍVAČKOU!) - stačí strany s rozpísaním percentuálnej zhody (bez časti "Detaily-zistené zhody") – generuje systém EZP, príp. zatiaľ aspoň potvrdenie o vložení práce do systému EZP - po vygenerovaní protokolu originality je potrebné ho ihneď DODAŤ!

Bez protokolu nebude študent pripustený ku skúške.

  • doklad o zaplatení školného za letný semester (260 €) + poplatku za štátnu záverečnú skúšku (185 €); môžu byť na jednom doklade (t.j. spolu 445 €)

Ku štátniciam budú pripustení iba študenti, ktorí majú všetky podlžnosti vyrovnané a odkontrolované ekonomickým oddelením.

 

Záverečnú prácu (vo formáte .pdf) je potrebné vložiť do systému EZP aspoň 10 dní pred fyzickým odovzdávaním záverečnej práce – postup je uvedený v Používateľskej príručke EZP.
Pri zadávaní ZP do systému EZP zadávajte dátum obhajoby podľa tohto predbežného 
ROZDEĽOVNÍKA (aktualizovaný 3.4.2018) - aby sa vám zobrazili dátumy obhajob, nezabudnite si v pri registrácii zvoliť "Fakulta: Banská Bystrica", "Katedra: Ústav rómskych európskych štúdií" a "Odbor: SP so zameraním na rómsku komunitu" 

Posudky oponentov budú študentom (v systéme EZP) k dispozícii najneskôr 3 dni pred začatím konania štátnych záverečných skúšok.

 

Praktické pokyny k obhajobe záverečnej práce

 

 

 

TOPlist